O hrvatskom legitimitetu u bih

 „(…) evidentno je da u državi uređenoj na način kao što je to BiH u ovom trenutku, hrvatski narod, nažalost, nema kao ostala dva konstitutivna naroda taj luksuz da se slobodno može natjecati u izborima bez straha da će netko drugi, odnosno mnogobrojniji izabrati predstavnike za pozicije za koje je nužnan hrvatski legitimitet“(predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, Oslobođenje, 19.11.2018). Citat je izabran nasumice. On se samo po redosljedu riječirazlikuje od sličnih stavova političara s hrvatske desnice. Dopunjuju ga iskazio unitarizaciji BiH putem uvođenja građanskog principa u politički sistem zemlje i zaključak o „nikad lošijem položaju hrvatskog naroda u BiH, zbog nelegitimnog izbora člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda“. Poruka je, dakle, da se na izborima natječu narodi, da postoje poseban tip hrvatskog legitimiteta, da je hrvatski narod inferioran zbog straha da njegove predstavnike biraju „drugi, mnogobrojniji“, da je član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda nelegitima i da se, konačno, hrvatski narod zbog toga nalazi u najlošijem položaju.

Ustavnopravni propisi najdirektnije demantuju svaki od navedenih stavova: za političke pozicije se ne natječu narodi nego političke stranke sa svojim programima, izbori za parlamentarna vijeća i za člana Predsjedništva BiH se po entitetima odvijaju prema građanskom principu „jedan čovjek jedan glas“, samo se za vijeća naroda biraju predstavnici naroda, članovi Predsjedništva se ne biraju kao predstavnici naroda nego kao predstavnici entitetskih birača (građana), oni ne predstvaljaju narode nego državnu naciju, izborni sistem počiva na principu proceduralnog legitimiteta tako da je legitiman svaki izbor proveden prema zakonskoj proceduri.  

Tamo gdje su pogrešne premise pogrešan je i zaključak: položaj jednog naroda se ne ocjenjuje prema proizvoljnim konstrukcijama nezadovoljnih političara nego prema opštem stanju u zemlji, a legitimacija u proceduralnom smislu ni jednim elementom ne posreduje ništa što bi se moglo nazvati „hrvatskim legitimitetom“. Strah ili loš položaj Hrvata nije, prema tome, ni bolji ni gori od položaja svih ostalih. Pri tom treba imati na umu da briga i strah za „svoj narod“ nije izum hrvatske desnice. Široko je eksploatira i bošnjačka (npr. stalnom brigom za „moj narod“, Izetbegović) i srpska desnica (npr. tezom da je manji entitet ekskluzivno srpski državni supstrat i da srpski član u predsjedništvu zastupa Republiku srpsku i srpski narod, Dodik).

Citat s početka pokazuje kako politički govor u BiH iz dana u dan, uporno i bez ikakvih ograda, falsificira ustavnopravne propise i javnopravne standarde. Prateći izvještaji u medijima poprimaju obilježja kampanje koja nema nikakvog oslonca u pravnom sistemu BiH. Politička praksa u tom smislu prati logiku vlasitih konstrukta i uspostavlja institucije i nadležnosti koje su izvan ustavnog prava. Samo se na taj način može postaviti pitanje legitimnih predstavnika naroda i proširiti ga, izvan ustvanog prava, na državne organe koje ne biraju narodi. U svemu ima sistema: falsificirajem javnopravnih odredbi se etno-kulturne potrebe stavljaju u funkciju vladavina u ime naroda. Ona obesmišljava bosanskohercegovačku naciju i cijeli pravni sitem odvaja od etičnosti prava. U konkretnim prilikama to se vidi iz nemogućnosti da se političke elite i za najočiglednije prekršaje dovedu pred sud. Prema tome, konstrukt hrvatske desnice o „legitimnom Hrvatu“ odlično je uputstvo za upotrebupolitičkog sistema BiH. Ideal je „odgovornost prema narodu“: ona oslobađa od svake odgovornosti. Ovdje se prije upotrebe ne smije promućkati, kako se ne bioslobodila građanska priroda poretka i uspostavili egzaktni principi pravne dogovornosti političara.


Advertisements

Die kroatische Legitimation?

„(…) Es ist offensichtlich, dass das kroatische Volk in einem Staat, der so eingerichtet ist wie BiH in diesem Zeitpunkt, leider nicht wie die beiden anderen konstitutiven Völker den Luxus hat, frei an Wahlen teilnehmen zu können, ohne befürchten zu müssen, dass jemand anderes oder die zahlreicherer die Vertreter für die Positionen gewählt werden, für die die kroatische Legitimität erforderlich ist„(HDZ-Präsident 1990, Ilija Cvitanović, Oslobodjenje, 19. November 2018). Das Zitat wurde zufällig ausgewählt. Es unterscheidet sich nur in der Reihenfolge der Wörter von ähnlichen Aussagen von Politikern der kroatischen Rechten. Ergänzt wird es durch Äußerungen zur Unitarisierung von BuH durch die Einführung des bürgerlichen Prinzips in das politische System des Landes und der Schlussfolgerung der „nie schlechteren Position des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina, aufgrund der unrechtmäßigen Wahl eines Mitglieds des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina aus den Reihen der kroatischen Bevölkerung“. Die Botschaft lautet, dass bei den Wahlen Völker konkurrieren, dass es eine besondere Form der kroatischen Legitimation gibt, dass das kroatische Volk unterlegen ist, weil die Befürchtung besteht, dass seine Vertreter durch „Andere, durch die zahlreicheren“ gewählt werden, dass ein Mitglied des Staatspräsidiums aus den Reihen des kroatischen Volkes unrechtmäßig ist und schließlich, dass sich das kroatische Volk daher in einer besonders schlechten Position befindet.

Die verfassungsgesetzlichen Vorschriften bestreiten die angeführten Aussagen am deutlichsten: Um die politischen Positionen bewerben sich nicht die Völker, sondern die politischen Parteien mit ihren Programmen, die Wahlen für das Parlament und für die Mitgliedschaft im Staatspräsidium werden nach dem Prinzip „ein Bürger, eine Stimme“ abgewickelt, nur für das Haus der Völker werden Vertreter der Völker gewählt; die Mitglieder des Staatspräsidiums werden nicht als Vertreter von Völkern gewählt, sondern als Vertreter von Entitätswählern (Bürgern), sie repräsentieren keine Völker, sondern das Staatssystem; das Wahlsystem beruht auf dem Grundsatz der prozeduralen Legitimation, so dass jede Wahl legitim ist, die gemäß den gesetzlichen Verfahrensvorschriften durchgeführt wurde.

Bei falschen Prämissen wird auch der Schluss falsch gezogen: Die Stellung eines Volkes wird nicht durch willkürliche Konstruktionen unzufriedener Politiker bestimmt, sondern durch die allgemeine Situation im Land, und die prozedurale Legitimation vermittelt nichts, was als „kroatische Legitimation“ bezeichnet werden könnte. Die Angst oder die schlechte Position der Kroaten ist daher nicht besser oder schlechter als die Position aller anderen. Dabei sollte man bedenken, dass die Sorge und Angst um „ihr Volk“ nicht die Erfindung der kroatischen Rechten ist. Sie wurde sowohl von der bosniakischen (z.B. ständige Sorge um „mein Volk“, Izetbegović) als auch der serbischen Rechten (z.B. die Tatsache, dass die kleinere Entität ausschließlich serbisches Staatssubstrat ist und dass das serbische Mitglied die Republik Serbien und das serbische Volk vertritt, Dodik) weitgehend ausgebeutet.

Das Zitat vom Anfang zeigt, dass die politische Rede in Bosnien und Herzegowina von Tag zu Tag beharrlich und ohne Schranken die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und die öffentlich-rechtlichen Standards verfälscht. Folgeberichte in den Medien bekommen die Merkmale einer Kampagne, die keinen Stützpunkt im Rechtssystem von BiH hat. In dieser Hinsicht folgt die politische Praxis der Logik eigener Konstrukte und etabliert Institutionen und Zuständigkeiten, die außerhalb des Verfassungsrechts liegen. Nur auf diese Weise kann die Frage der legitimen Vertreter des Volkes gestellt und, außerhalb des Verfassungsrechts, auf staatliche Organe erweitert, die nicht von den Völkern gewählt werden. In allem gibt es ein System: Mit der Verfälschung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen werden ethno-kulturelle Bedürfnisse in die Funktion einer Regierung im Auftrag des Volkes gestellt. Sie widerlegt die bosnisch-herzegowinische Nation und trennt das gesamte Rechtssystem von der Sittlichkeit des Rechts. Unter konkreten Umständen zeigt sich dies an der Unmöglichkeit, politische Eliten für die offensichtlichsten Verstöße vor Gericht zu stellen. Folglich ist die Konstruktion der kroatischen Rechten über den „legitimen Kroaten“ ein hervorragender Leitfaden für die Nutzung des politischen Systems von BuH. Das Ideal ist die „Verantwortung gegenüber dem Volk“: Es befreit von jeder Verantwortung. Hier darf vor dem Gebrauch nicht geschüttelt werden, damit die bürgerliche Natur der Ordnung nicht befreit und genaue Prinzipien der Rechtsverantwortung von Politikern etabliert werden.

Pravnička šutnja

Šutnja je oblik neverbalne komunikacije: ne proizvode se glasovi. Ona je, ipak, akt svjesne komunikacije i podrazumijeva sposobnost govora. Šutnja može biti znak napete pažnje, govornici je koriste da se razmisli o tezi, u teatru se šuti kako bi se koncentriralo na radnju ili kako se akteri ne bi ometali. U pojedinim zanimanjima je obaveza na šutnju dio profesije, a svuda optuženi imaju pravo da „zašute“. U pravnim sistemima šutnja ne znači po sebi ni „da“ ni „ne“ – ona je suprotnost iznošenju stava, deklarisanju volje. Staro načelo „saglasnost se pripisuje onome koji šuti tamo gdje bi se trebao i mogao usprotiviti,“ („qui tacet consentire videtur, ubi loqui debuit atque potuit“; papa Bonifatius VIII.) važi danas u pravu, općenito samo u izuzetnim slučajevima, tamo gdje govorimo o „normiranim šutnjama“ ili „dogovorenoj šutnji“ među trgovcima u trgovačkim društvima.

Centar za javno pravo je u ovoj godin odustao od obrade dvije teme: državan imovina i Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Razlog je jednostavan: za svaku temu se između stotonu pozvanih pravnika, sudija visokih sudova, znanstvenika, pravnika pri minsitarstvima i profesora na visokim pravnim školama, prijavio po jedan izvjestilac. Državan imovina je otvoreno pitanje u BiH koje je odlukom Ustavnog suda samo inicirano, a rasprava o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću podrazaumijeva stručnu valorizaciju ove ustanove i ocjenu njene, sve očiglednije prakse, da vlastite stavove formulira prema idologemima političara iz RSa. Obje teme su naprosto provocirale stav pravnika kako bi se ponudila rješenja iz struke. Uslijedila je – šutnja!

Ovaj oblik neverbalne komunikacije danas karakteriše bosanskohercegovačke pravnike, oni su zajednica šutnje. Problemi o kojima se šuti su dramatični i mogu se samo dijelom nabrojati: institucionalni pritisak političara, vaninstitucionalni pritisak Strukturalnog dijaloga, nedovršene reforme pravosuđa i nestručno odbacivanje zahtjeva za jednim vrhovnim sudom, karijerizam i politička korupcija. U bilans šutnje ulazi aranžiranje pravnika sa postojećim konstelacijama. Ovdje dolazimo do pozicija u kojoj se prihvatanje ili odbijanje nekog rješenja mora razumijevati iz konkretne situacije. Sjetimo se još jednog citata pape Bonifatusa VIII.: „Qui tacet, consentire videtur“ („Ko šuti, čini se da je saglasan“). U nešto modernijem ruhu i, skoro, s pravnim prizvukom ovaj stav odjekuje i u rečenici Thomasa Hobbesa (The Elements of Law, 1650) kojom se traži da se šutnja shvati kao znak odobravanja, jer je lako reći ne, kada se ne potvrđuje! Dakle, pristaju li pravnici na diktat politike koja fingira djelovanje u pravnom vakumu i svaku proizvoljnu zamisao pokušavaju uobličiti kao pravo, smiju li pravnici pristati na šutnju o predmetu na čijoj primjeni rade?

(edotorial, Sveske za javno pravo, Sarajevo 13/2013)

EuGH: Religiöse Symbole im privaten Sektor

Das Kopftuchverbot in den Gerichten von Bosnien und Herzegowina (BiH) war Teil einer Debatte, die gezeigt hat, dass die bosnisch-herzegowinische Öffentlichkeit nicht in der Lage ist, sich mit der rechtlichen Perspektive von religiösen Symbolen im staatlichen Raum auseinanderzusetzen (siehe dazu die Publikation des KÖR „Vjerski simboli u sudovima?“ [„Religiöse Symbole in den Gerichten?“], Sarajevo 2016). Vor kurzem hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in zwei Fällen zum religiös motivierten Tragen des Kopftuchs in privaten Unternehmen sein Urteil gefällt und damit die Kriterien für die Beurteilung von religiösen Symbolen im privaten Sektor festgelegt.

Aufgrund des religiös motivierten Tragens des Kopftuches haben eine Rezeptionistin aus Belgien und eine IT-Expertin aus Frankreich ihren Arbeitsplatz verloren. Sie haben vor den nationalen Gerichten ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, weil sie sich von ihrem Arbeitgeber aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert fühlten. Vor dem EuGH wurde im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens die Auslegung der EG-Richtlinie bezüglich des Verbots der direkten Diskriminierung diskutiert (Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000).

Im ersten Fall arbeitete Samira Achbita drei Jahre als Rezeptionistin in einem belgischen Sicherheitsunternehmen. Das Kopftuch hat sie zunächst in ihrer Freizeit getragen, dann hat sie sich auch für das Tragen während der Arbeitszeit entschieden. Dies stand in Widerspruch zu einer internen Arbeitsverordnung des Unternehmens: „Es ist den Arbeitnehmern verboten, am Arbeitsplatz sichtbare Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen zu tragen und/oder jeden Ritus, der sich daraus ergibt, zum Ausdruck zu bringen“. Kurz darauf wurde die Arbeitnehmerin mit entsprechender Abfindung entlassen. Der EuGH ist der Auffassung, dass es sich unter diesen Umständen nicht um eine unmittelbare, aber möglicherweise um eine mittelbare Diskriminierung handeln kann, dass es sich somit also um eine Regelung handelt, die Mitglieder einer bestimmten Religion oder Weltanschauung betrifft bzw. sie in eine schwierigere Lage als andere religiöse oder nicht-religiöse Mitarbeiter bringt. Eine solche Diskriminierung ist, so der EuGH, gerechtfertigt, wenn in Bezug auf den Kundenkreis des Unternehmens die politische, philosophische oder religiöse Neutralität bewahrt werden muss. Relevant ist zudem die Frage, ob das Verbot des Hervorhebens religiöser, philosophischer oder weltanschaulicher Symbole für die Anwendung der Neutralitätspolitik des Unternehmens geeignet ist. Das nationale Gericht hat in dieser Hinsicht zu prüfen, ob das Unternehmen vor der Entlassung von Frau Achbita für ihre Beschäftigten mit Kundenkontakt eine allgemeine und undifferenzierte Politik des Verbots eingeführt hatte, Zeichen politischer, philosophischer oder religiöser Überzeugungen sichtbar zu tragen, und ob die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind. Vor dem nationalen Gericht wird sich die Frage stellen, ob für die Arbeitnehmerin statt einer Entlassung eine andere Position möglich gewesen wäre, in der sie keinem Sichtkontakt ausgesetzt gewesen wäre, um damit die Neutralität des Unternehmens zu bewahren und das Unternehmen somit nicht zusätzlich belastet wäre.

Der zweite Fall betrifft die Muslimin Asma Bougnaoui, die weniger als ein Jahr als Software-Designerin in einem französischen Unternehmen tätig war und ihren Job wegen der Entscheidung eines Kunden, nicht die Dienste von einer Person mit einem muslimischen Kopftuch in Anspruch nehmen zu wollen, verloren hat. Sie lehnte die Bitte des Unternehmens ab, am Arbeitsplatz vom Tragen des Kopftuches Abstand zu nehmen, und wurde entlassen. Der EuGH hat entschieden, dass das Verbot von Kopftüchern an sich nicht gerechtfertigt ist, wenn es ausschließlich auf dem Willen oder dem Antrag eines Klienten des Unternehmens beruht. In diesem Fall blieb unklar, ob das Tragen des Kopftuches gegen die internenen Unternehmensregelungen verstoßen hat. Das zuständige französische Gericht hat dies nun zu prüfen.

In den meisten EU-Ländern ist das Tragen des Kopftuches am Arbeitsplatz nicht verboten, aber Grenzen sind möglich. Die nationalen Gerichte werden in strittigen Fällen der Rechtsprechung des EuGH nachzukommen haben: Arbeitgeber dürfen das Tragen des Kopftuches verbieten, wenn die Hervorhebung religiöser Symbole im Unternehmen in den internen Richtlinien verboten ist und es gute Gründe dafür gibt. Wünsche der Kunden der einzelnen Unternehmen sind keine ausreichenden Gründe für ein Verbot. Die Urteile sind also auch für BiH nicht bindend, stellen aber eine nützliche Orientierung für den Umgang mit religiösen Symbolen im privaten Sektor dar.

 

 

«Moj narod» pred registrarom Internacionalnog suda

Uz objašnjenje, da je znao za odluku Internacionalnog suda o nedostajućoj legitimaciji advokata Softića još u maju prošle godine, citiran je u elektronskim medijima stav Bakira Izetbegovića: „Ostavku neću podnijeti jer mislim da činim ono za šta me moj narod i izabrao“. Dakle: činim ono za šta me je moj narod izabrao!

Sam stav ilustrira jednu od aporija političkog sistema BiH: u političkoj praksi članovi Predsjedništva BiH predstavljaju «svoje narode» iako u ustavnom sistemu mogu i smiju predstavljati samo državnu naciju, dakle državljane BiH u cjelini. «Moj narod» prema tome nije samo literarna figura, on postoji u sigurnoj izbornoj bazi i socijalnoj strukturi koja npr. partijskim linijama prati Izetbegovićeve političke rituale. Njegov primjer ilustrira vladavinu u ime bošnjačkog naroda koja u praktičnoj politici Predsjedništva BiH ima trostruku konkretizaciju: zastupanje zamišljene političke volje Bošnjaka, Srba i Hrvata. Još jednom: slovom ustava ni jedan član Predsjedništva nije u funkciji predstavljanja jednog naroda ili u funkciji zaštite njegovih interesa. Svaki član za sebe je u funkciji predstavljanja države kao cjeline i u funkciji zaštite nacionalnih (državnih) interesa. Povratak «izvornom Daytonu» bi na prvom mjestu značio revitalizaciju ustavne uloge članova Predsjedništva i njihovo stavljanje u funkciju zaštitnika svega što je državni interes. Prema važećem ustavnom pravu izbor Izetbegovića npr. za bošnjačkog člana predstavlja izraz potrebe da se osigura ravnopravnosti naroda u državnim tjelima. Ravnopravnost zahtijeva da je svaki član Predsjedništva BiH iz reda jednog naroda, ali ne podrazumijeva da je on predstavnik naroda u Predsjedništvu. No, u poruci iz citiranog stava se sasvim sigurno sažima politička praksa koju su najšire propagirali i korsitli srpski i hrvatski članovi Predsjedništva. Ona ne odgovara pisanom ustavnom pravu i iz te se konstelacije razilaze pisano ustavno pravo i praktična politika Predsjedništva: vođenje politike u ime naroda u sistemu koji zahtijeva politiku u ime države. Dakle, aporija koja je integrirana u političku svakodnevnicu.

Izlaz iz te aporije ima dvije opcije: političko-ekskluzivnu i ustavno-inkluzivnu. Prva reducira vlastiti status člana Predsjedništva na čuvara jedne etnije i opravdava svaku odluku potrebama naroda, druga uključuje državljane kao predmet političke brige svakog člana i obavezuje na politiku koja vodi računa o cijeloj državi. Prva je neustavna, druga je ustavna, prva je produkt političke prakse i prećutne revizije ustavnog prava, druga je ustavna obaveza kojom se uspostavljaju legalni okviri ustavne lojalnosti. Iz citiranog primjera se vidi da je izabrana prva opciju kao moto političkog djelovanja.  U tom modelu su se najbolje snalazili raniji i sadašnji hrvatski i srpski članovi Predsjedništva. Vladajući politički sloj u Hrvata je primjerice otišao tako daleko da je osporio legitimnost svakom hrvatskom članu koji ne dolazi iz HDZ-a i traži da o izboru hrvatskog člana Predsjedništva odlučuju pravovjerni HDZ-Hrvati iz kantona sa hrvatskom većinom.

Ako ostanemo na aktuelnom primjeru čini se da je primjena principa «činim ono za šta me moj narod i izabrao» vrlo komotna jer oslobađa od svake odgovornosti i u praktičnu politiku uvodi proizvoljno odlučivanje kao djelatni princip po kojem se ponašaju svi članovi Predsjedništva. I nešto više: individualna odgovornost nestaje u anonimnoj masi neimenovanih osoba, u narodu. Svaka odluka svakog člana je u funkciji «moga naroda» i tom činjenicom ona postaje pravedna, ustavna i tačna. Primjera je mnogo, a najupečatljiviji su oni iz nadležnosti imenovanja diplomata. Od slučajeva koji je u svojoj analizi objavio CJP (Sveske za javno pravo 26/2017 ili pod linkom ( http://fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Proces_imenovanja_ambasadora_u_BiH.pdf ) možda je najinteresantnije Izetbegovićevo imenovanje za ambasadora pri OSCE-u osobe koja je pravosnažno osuđivana za kršenje ljudskih prava. Taj model «lisice koja čuva kokošinjac» u direktnoj je vezi sa politikom «činjenja onog za što me je moj narod izabrao». Sve dok je narodnom voljom pokrivena svaka odluka, neće se moći navesti ni jedan valjan razlog koji bi doveo u pitanje činjenicu da je narod izabrao člana Predsjedništva kako bi u diplomatsku službu imenovao osuđenike čija je osuda nespojiva sa konkretnom službom. Isto tako će pod narodnom voljom ostati skrivena činjenica da je i u revizionom postupku «njegov narod», zahvaljujući njemu/vođi i njegovoj politici, upao u samoviktimizaciju i mitologiziranu povijest do te mjere da ga samo grubo laganje može još održati u kakvom takvom funkcionalnom tonusu.

Treba konačno skupiti snage i uz nešto samoodricanja pročitati reakcije na odluku o odbacivanju revizije. Ali sve, bez izuzetka! Od udruženja žrtava, preko političara do uglednih pravnih stručnjaka koji su integrirani u revizioni-tim BiH. Nakon čitanja ostaje mučan osjećaj da ovaj dio bošnjačke političke elite bukvalno živi od konstitutivno-bošnjačke pozicije u dejtonskom modelu i ništa drugo nema od čega bi mogao preživjeti u svijetu konkurencije znanja. On je itekako svjestan svoga sunovarata i sunovrata «mog naroda» kojeg deklarativno vodi, ali odbija da se suoči sa njegovim uzrocima. Taj politički sloj ne zna kako da se nosi sa stvarnošću i pravnim činjenicama koje neumoljivo pobijaju njihove imaginarije i slike svijeta u kojima samo oni imaju pravo. Svu energiju ulažu u optuživanje Zapada, Internacionalnog suda ili bar sprsko-svjetske urote vjerujući da je nepotrebno suočavanje sa činjenicama, budući da je činjenice dovoljno samo drukčije interpretirati pa da ih niko ne vidi. U tom autističnom dekodiranju internacionalnih pravila oni šire uvjerenje da je Internacinalni sud vrijedan respekta samo ako presuđuje u korist bošnjačke žrtve, odbijajući da verificiraju vlastitu nesposobnost u objektivnoj ocjeni podneska kojim je tražena revizija.

Ovaj dio BiH društva bi ulazio u moderni svijet i uzmao od njega samo to što mu se sviđa. Ako je prinuđen da, kao u ovoj odluci sudskog registrara, uzme i to što se ne sviđa vođi «mog naroda» moderni svijet postaje neprijateljsko okruženje. Krivica za neuspjeh je redovno projecirana na antimuslimansku politiku zapadnih institucija. Ovom dijelu BiH-društva ne pada na pamet da uzroke potraže u vlastitim redovima, u profiterskim udruženjima žrtava, u korumpiranim i preplaćenim političarima, savjetnicima i saradnicima, u nestručnim i ideologiziranim pravnicima, u nedostatku sposobnosti da se moderni svijet ocjenjuje na osnovu objektivnih djela, a ne ideologija. Iako bez poteškoća kritiziraju velikosrpske ideologeme koji su bili pokretački princip institucionaliziranog zla, oni na istoj metodskoj premisi grade vlastitu egzistenciju: laž i mitologiziranje. U tome su «konstitutivni» kao braća i tu je možda sažeta sva pravda.

Sve u svemu političari koji u ovom sistemu agiraju kao Bošnjaci (ili drug konstitutivni) razvijaju odbrambeni mehanizam kojim se politički ili pravni porazi nesvjesno ili svjesno preobraćaju u svoju suprotnost. Ovakvo ponašanje se, i to pokazuje navedeni primjer, formira kao odbrambeni mehanizam kako bi se prevladao osjećaj krivice ili doživljaj nepravde ili bijes zbog neuspjeha u postupku revizije. To je neka politička obrada poraza kojom se poriče neprijatna stvarnost i politički subjekt sebe zamišlja u etički povoljnoj poziciji. Prema Freudu npr. pretjerano čistunstvo može predstavljati reaktivnu formaciju u kojoj svakodnevno uklanjanje prljavštine i otpadaka predstavlja mogućnost da se zadovolji postojeća potreba za vlastitom uprljanošću. Analogno tome moglo bi se u javnom negiraju vlastite nekompetentnosti i osporavanju pravednosti Internacionalnog suda zbog odbacivanja revizije vidjeti mogućnost da se zadovolji naglašena, ali potisnuta potreba nekompetentnog ili nepravednog djelovanja. Kada se individualna savjest delegira na „moj narod“ onda nestaje i osjećaj indivudualnog stida. Nema prema tome ništa čudno u odluci da se ostavka ne podnese sve dok politički sitem podržava, a sam narod prihvata, da je jedan političar izabran da vlastite promašaje predstavi kao razlog zbog kojeg ga je njegov narod izabrao.

© E. Šarčević; preuzimanje samo uz saglasnost autora

SELBSTHYPNOSE DES HOHEN JUSTIZRATES VON BOSNIEN-HERZEGOWINA

Die Auswahl eines neuen Präsidenten des Gerichts von BiH (Ranko Debevec) bringt positive Veränderungen. Dazu zähle ich die Tatsache, dass für die Auswahl der Richter, Staatsanwälte und Polizeibeamten einschlägiges Fachwissen und nicht die ethnische Zugehörigkeit entscheidend ist. Auch wenn der Präsident des Hohen Justizrates (HJR) Milan Tegeltija kaum eine Erklärung über das Primat des Fachwissens geäußert hat, somit aber jenes Kriteriums, das bei der vorhergehenden Wahl nach seinen Bestimmungen von der ethnischen Zugehörigkeit bestimmt war, scheint es, dass mit der neuen Wahl in eine neue Ära der Anwendung des einzig gültigen Kriteriums eingeführt wird: des Fachwissens. Darauf sollte bestanden werden. Zur positiven Veränderung gehört auch die konsequente Anwendung des Prinzips der Mehrheitsentscheidungen. Obwohl nicht klar ist, wie bei einer Enthaltung eine Mehrheit der Stimmen des HJR zustande gekommen ist, lautet die Botschaft: Das Prinzip der Mehrheitsentscheidungen verdrängt die ethnische Zugehörigkeit und jede Beschwerde über das Überstimmen von Bosniaken ist bedeutungslos, da die Mitglieder des HJR keine Volksgruppen, sondern verschiedene Strukturen des Justizwesens repräsentieren.

Was ist hier problematisch? Solange nicht versucht wird, die undurchdringliche Schicht der Ideologie aus dem „professionellen und demokratischen Ansatz“ zu beseitigen, wird man nicht in der Lage sein zu verstehen, dass das Wesen der Überstimmen-Beschwerde darin liegt, „andere zu täuschen.“ Die „Mehrheit“ des HJR schuldet uns in dieser Hinsicht eine Antwort auf die Frage, was das Prinzip der Mehrheitsentscheidungen bedeutet, wenn damit die Auswahl eines Kandidaten unterstützt wird, der, im Unterschied zum Gegenkandidaten von dreizehn Jahren, sechs Jahre im Justizwesen und in der gesamten juristischen Laufbahn über fünf Jahre im NGO-Sektor und internationalen Organisationen verbracht hat. Die gleiche „Mehrheit“ müsste die Gründe dafür erläutern, warum in diesem Fall das (Verfassungs-) Prinzip der ethnischen Gleichheit vernachlässigt wurde. Die Wahl des Oberstaatsanwaltes Salihović erfolgte u.a. auch deshalb, weil dieser aus den Reihen der Anderen stammt. Der Hauptgrund für seine Wahl war, dass zum gleichen Zeitpunkt die Präsidentin des BuH-Gerichts aus den Reihen der Bosniaken stammte. Die „Mehrheit“ schuldet ebenfalls eine Erläuterung darüber, auf welcher Grundlage bezüglich seiner Führungsfähigkeit der neugewählte Präsident des BuH-Gerichts im Gegensatz zu den anderen Kandidaten empfohlen wird. Er war in keiner Führungsfunktion der Justiz, was aber die rechtliche Voraussetzung für die Auswahl darstellt. Ich denke, dass gerade auf Basis des neu ernannten Präsidenten jegliche Zweifel beseitigt sein sollten. So würde man seine Position von der Hypothek befreien, die ihr ungerne Erklärungen des Präsidenten Tegeltija und der Vizepräsidentin des HJR Jukić unterstellen. Eine rationale Erläuterung, für die es noch nicht zu spät ist und die ich mir wünsche, könnte zeigen, dass es sich nicht nur um eine Selbsthypnose der „Mehrheit“ des HJR, sondern um eine bewusst gewählte Lösung handelt, die noch dazu als Modell für künftige Fälle fungieren könnte.

Ein besonderes Problem ist das Verständnis der „Anderen“ in den Weltbildern der Vizepräsidentin Ružica Jukić. Sie reserviert diesen Verfassungsbegriff für nationale Minderheiten und negiert das Recht auf Selbstidentifizierung aller Personen, deren Eltern einen Namen orientalischer Herkunft tragen, oder sich als Bosniake/Serbe/Kroate deklarieren. Diese Haltung zeigt nicht nur eine elementare Unwissenheit auf, sondern weitaus mehr: Sie wirft uns zurück in die Zeit der genetisch-biologischen Bestimmung der Identität. Davon ist es nur ein kleiner Schritt zum biologischen Konzept der Völker und der angewandten Form des Nationalismus, welches auch Elemente des Faschismus annimmt. Es ist so, als ob die Vizepräsidentin Jukić die Einführung neuer Kriterien für die Feststellung kollektiver Identitäten herbeirufen will. Ihre öffentliche Verwendung verweist auf einen internen Missbrauch: Nur in Ausnahmesituationen wird die Identität des Einzelnen hervorgehoben, damit die Wahl eines anderen gerechtfertigt wird – genau deshalb, weil es dem Erfordernis der ethnischen Gleichheit entgegengesetzt wird. Die Erklärung von Ružica Jukić ist nicht eine Folge von Unwissenheit oder verspäteter und oberflächlicher Bildung. Sie illustriert gut, dass auch im HJR „die einen die anderen“ täuschen wollen und von diesem Punkt aus kann man dem HJR nicht mehr ohne Einschränkung glauben. Die Verabschiedung eines neuen Gesetzes über den HJR und die Wahl einer völlig neuen Zusammensetzung ist dringend notwendig und der wichtigste Schritt in Richtung Justizreform.

SAMOHIPNOZA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BiH

Izbor novog predsjednika Suda BiH donosi pozitivne pomake. U njih ubrajam činjenicu da je za izbor sudija, tužilaca i policijskih rukovodilaca mjerodavna stručnost, a ne etnička pripadnost. Čak i ako je predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija jedva izgovorio obrazloženje o primatu stručnosti, dakle onog kriterija koji je upravo pri njegovom izboru potpuno obesnažen etničkom pripadnošću, čini se da sa ovim izborom ulazimo u eru primjene jedinog validnog kriterija: stručnosti. Na njemu valja insistirati. U pozitivne pomake ulazi i konsekventna primjena principa većinskog odlučivanja. Iako nije sasvim jasno kako je uz jedan suzdržan glas uspostavljena većina glasova VSTV-a pouka glasi: većinsko odlučivanje ignoriše etničku pripadnost i svaki prigovor o preglasavanju Bošnjaka je besmislen budući da članovi VSTV-a ne zastupaju narode nego različite strukture pravosudne zajednice.

Šta je ovdje problematično? Sve dok se ne pokuša sa „stručno-demokratskog pristupa“ ukloniti debeo sloj nedosljednosti neće se moći razumjeti u čemu je suština prigovora da i ovdje „jedni žele prevariti druge“. „Većina“ iz VSTV-a nam u tom smislu duguje odgovor na pitanje šta podrazumijeva princip stručnosti ako se njime podržava izbor kandidata koji je, za razliku od protivkandidata, u pravosuđu od trinaest proveo šest godina rada, a u ukupnoj pravnoj karijeri u NGO-sektoru i međunarodnim organizacijama preko pet godina. Ista „većina“ bi morala objasniti razloge koji dopuštaju da se (ustavni) princip narodne ravnopravnosti u ovom slučaju zanemari. Izbor glavnog tužioca Salihovića uslijedio je npr. upravo zbog toga što dolazi iz reda ostalih. U vrijeme njegovog izbora je predsjednik suda bio iz reda Bošnjaka i to je bio ključni razlog za njegov izbor. Također nam „većina“ duguje objašnjenje na osnovu čega rukovodne vještine preporučuju novoizabranog predsjednika Suda BiH u odnosu na druge kandidate. On nije bio ni na jednoj rukovodnoj funkciji u pravosuđu, a to je zakonska pretpostavka za izbor. Mislim da se sa ovog izbora mora otkloniti svaka sumnja upravo zbog novoizabranog predsjednika. Tako bi se njegova pozicija oslobodila hipoteke pod koju je stavljaju nemušta objašenja predsjednika Tegeltije i podpredsjednice VSTV-a Jukić. Racionalno obrazloženje, za koja još uvijek nije kasno i koje priželjkujem, moglo bi pokazati da se ne radi o samohipnozi „većine“ u VSTV-u nego o rješenju koje je svjesno izabrano, i to kao model za sve buduće slučajeve.

Poseban problem je razumijevanje „ostalih“ u slikama svijeta potpredsjednice Ružice Jukić. Ona ovaj ustavnopravni pojam rezervira za nacionalne manjine i negira pravo na samoidentifikaciju svim osobama čiji roditelj/i nose ime orijentalnog porijekla ili se deklarišu kao Bošnjak/Srbin/Hrvat. Ovakav stav ne pokazuje samo elementarno neznanje nego i nešto više: vraća nas u vrijeme genetsko-biološkog određivanja identiteta. Od njega je mali korak do biološkog pojma naroda i primijenjenih formi nacionalizma koje poprimaju elemente fašizma. Kao da potpredsjednica Jukić priziva uspostavljanje novog kriterija za utvrđivanje kolektivnih identiteta. Njegova javna upotreba ukazuje na internu zloupotrebu: samo se u izuzetnim situacijama iščitava identitet jednog kako bi se opravdao izbor drugog – upravo zbog toga što je u suprotnosti sa zahtjevom etničke uravnoteženosti. Objašnjenje Ružice Jukić nije prosto neznanje ili posljedica zakašnjelog i površnog obrazovanja. Ono predstavlja dobru ilustraciju da u VSTV-u „jedni žele prevariti druge“ i od te tačke se sadašnjem sastavu VSTV-a ne može vjerovati na riječ. Donošenje novog zakona o VSTV-u i izbor potpuno novog sastava je hitan i najvažniji korak ka reformi pravosuđa.

(Editorial Sveske za javno pravo br. 26/2016; © E. Šarčević; preuzimanje samo uz saglasnost autora)

Edin Sarcevic – Analysen

Aktuelle Meldungen

KHT Media GmbH www.k.ht

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.